ഫോക്കസ് അൽ ഖോബാറിനു പുതിയ നേതൃത്വം

അൽ ഖോബാർ:  *”ഹയാകും”* എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഫോക്കസ് സൗദിയുടെ ദ്വൈമാസ മെമ്പർഷിപ്പ് കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഫോക്കസ് അൽ ഖോബാർ 2017 ,2018 ലേക്കുള്ള കമ്മറ്റിയെ തിരെഞ്ഞെടുത്തു. കാലാവധി…